Webshop toegevoegd

Sinds deze middag is er een opzet van de webshop op de website gekomen. Deze ben ik nog aan het optimaliseren zodat alles goed werkt met de rest van de site.

In deze webshop komen items te staan die ik niet meer gebruik of over houd. Deze kunnen nieuw als gebruikt zijn, dit wordt per item beschreven. De items die reeds in de webshop staan kunnen gekocht worden, onder voorbehoud van juiste werking van de webshop, dit wordt nog druk getest dat alles vlekkeloos loopt!

Items in de website zijn particuliere verkoop, geen retour rechten, geen garanties en schrijf en typfouten voorbehouden. Items die ik in de webshop plaats zal ik zo duidelijk mogelijk omschrijven als er eventueel defecten of andere mankementen zijn. Dit probeer ik ook zo duidelijk mogelijk te maken door middel van foto’s! Voor alles in de webshop geld op=op daar ik geen winkel ben of andere connecties heb met welke winkels dan ook!

Ik zal een aparte pagina aan de webshop toevoegen waar deze informatie duidelijk op beschreven staat.